Kazimieras Brazdžiūnas


Oro žvalgas. Aviacijos vyr. leitenantas
1900 - 1932


1900 10 17 Rygoje gimė Brazdžiūnas Kazimieras. Baigė Rygos Jekaterinos I miesto mokyklą. Mokytojavo.

1919 04 17 įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Šiaulių atsk. pėst. batalione ir 3 pėst. pulke.

1921 12 18 baigęs Karo mokyklą (IV laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 1 pėst. pulką 7 kuopos jaun. karininku.

1925 08 24 pripažinus tinkamu aviacijos tarnybai išsiųstas aviacijos viršininko žinion.

1926 08 30 paskirtas oro žvalgu.

1929 01 01 paskirtas oro žvalgų kuopos vadu.

1926 02 16 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1932 03 27 nusišovė Žadeikių dvare, Kretingos r. Palaidotas Kaune.

Žmona Marija Venckūnaitė (susituokė 1927 m. gegužės 28 d. Kaune), sūnus Ringaudas - Kazimieras, duktė Ramutė - Genovaitė.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Savanorių medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” II tomas.
Papildyta svetainės administracija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis