Baipšys StasysKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1905 - 1974


Stasys BAIPŠYS gimė 1905-12-21 Šatėse, Mosėdžio vls., Kretingos aps.

Baigė Kretingos progimnazijos 4 klases.

1927-09-07 baigęs Karo mokyklą (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į Ryšių batalioną.

1931-10-08 pakeltas į leitenantus. Mokėsi Aukštųjų karininkų kursų Technikos skyriuje, vėliau perėjo į Aviacijos skyrių.

1932-05-14 baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos dalį (III laid.), perkeltas į karo aviaciją.

1932 pabaigoje suformavus 5 oro eskadrilę paskirtas jos vado pavaduotoju.

1933 su 3 eskadrile perkeltas į Šiaulius.

1934 sausio mėn. suteiktas 1 eilės karo lakūno vardas.

1934 birželį paskirtas karo aviacijos štabo adjutantu, bet netrukus perkeltas į 1 oro eskadrilę. Vėliau buvo 5 eskadrilės vado pavaduotojas.

1935-07 suteiktas kapitono laipsnis. Neakivaizdžiai studijavo VDU Technikos f-te.

1937 paskirtas karo aviacijos ugniagesių komandos viršininku, kartu ėjo ir savąsias pareigas.

1939-04-05 baigė Administracijos karininkų kursus prie Kariuomenės intendantūros.

1939-11-30
pačiam prašant paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą.

1940 – 1941 pirmosios sovietinės okupacijos metu dirbo Valstybės draudime. Kilus Vokietijos – SSRS karui suorganizavo Renavo sukilėlių būrį, veikusį Mažeikių aps. Vokiečių okupacijos metu Kauno universitete studijavo mediciną.

1944 birželio pab. išvyko į Žemaitiją į Mažeikių aps. ėmėsi organizuoti savisaugos būrius. Nuo liepos pabaigos ėjo Mažeikių aps. viršininko pareigas, organizavo Tėvynės apsaugos rinktinę. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją. Vėliau emigravo į JAV. Aktyviai bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Parašė atsiminimus, kurie parengti spaudai jau po jo mirties: „Seda dega“ (JAV), „Nuotykiai padangėje ir žemėje“ (Kaunas, 1995).

1974-11-17 mirė Čikagoje. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmonos: Natalija Vaitkutė, susituokė 1933, sūnus – Manvilis Emanuelis (1935).
Aldona (1922-?)
Regina (1913-1974), duktė – Laima.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio ženklu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

Apie S.Baipšio prisiminimų knygą „Nuotykiai padangėje ir žemėje“

SPARNAI PAŠALO
Ištrauka iš S.Baipšio prisiminimų knygos „Nuotykiai padangėje ir žemėje“ apie aukštuminį skridimą

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KELIAIS
Ištrauka iš S.Baipšio prisiminimų knygos „Nuotykiai padangėje ir žemėje“ apie lakūną Kazį Rimą

AVIACINĖS MANDRYBĖS
Ištraukos iš S.Baipšio prisiminimų knygos „Nuotykiai padangėje ir žemėje“ apie nestatutinius skraidymus virš tėviškės sodybų


STASYS BAIPŠYS DOKUMENTUOSE
S.Baipšio ir N.Vaitkutės santuoka 1933 m. vasario 25 d.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų knyga. 1931-1937)
• • • • • • • • • • • •Stasys Baipšys ir žmona Aldona DP dokumentuose
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •Stasys Baipšys ir žmona Aldona DP dokumentuose
(ancentry.com
• • • • • • • • • • • •Stasio Baipšio mirties liudijimas 1974 m. lapkričio 17 d.
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •Stasio Baipšio žmonos Reginos mirties liudijimas 1974 m. gegužės 17 d.
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •S.Baipšio kapo kortelė
(Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinių kartoteka)
• • • • • • • • • • • •S.Baipšio žmonos Reginos kapo kortelė
(Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinių kartoteka)
• • • • • • • • • • • •


• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis