Karo lakūnui, av. pulkininkui leitenantui Juozui Narakui - 120

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 05 d., 06:43  


Prieš 120 metų, 1899 m. gruodžio 5 d. Bružių kaime., Smilgių vls., Panevėžio aps. Motiejaus Narako ir Onos Giedrikaitės šeimoje gimė Juozas Narakas.
Baigė Panevėžio realinės m-los 4 klases, 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1923 m. pateko į aviaciją. 1926 m. suteiktas karo lakūno vardas. Iki voldemarininkų maišto 1934 m. Lietuvos Kariuomenėje padarė puikią karjerą, mokėsi tuometinės Čekoslovakijos gen. štabo akademijoje. 1934-1936 m. kalėjo. Atleidus nuo bausmės, nuo 1936 m. dirbo Prekybos ir pramonės rūmuose Kaune, nuo 1938 m. žurnalo „Lietuvos sparnai" ats. redaktorius. 1939 m. grąžintas turėtas karinis laipsnis, apdovanojimai ir įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą. 1941 m. kalintas NKVD kalėjime, vėliau prisidėjo prie Vietinės rinktinės, 1942 m. paskirtas vidaus reikalų generaliniu tarėju, tačiau 1943 m. dėl nepritarimo nacių vykdomai politikai gestapo suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ten kalėjo iki 1945 m., kuomet sąjungininkų išlaisvintas pasitraukė į Švediją. Ten ir gyveno iki mirties 1989 m. Palaidotas Geteborge.
Juozas Narakas - nepaprastai įdomios biografijos asmenybė, tačiau, jo gyvenimas lig šiol praktiškai netyrinėtas, tad neabejotinai dar sulauks rimtesnio PlienoSparnai.lt komandos dėmesio.
Kviečiame susipažinti su pagrindiniais biografijos duomenimis ir J.Narako paliktais atsiminimais apie Lietuvos karo aviaciją:

KARO LAKŪNAS, AV. PLK. LTN. JUOZAS NARAKAS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis