Skulptoriui Juozui Šlivinskui - 70

Nerijus Korbutas 2020 sausio 02 d., 02:16  Garbingo 70-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname dailininką, skulptorių Juozą Šlivinską !
Šio iškilaus Lietuvos menininko rankomis sukurta skulptūra Dariui ir Girėnui Ąžuolyne Kaune, didelis indėlis statant Aviatorių Memorialą Aleksoto aerodrome, paminklai Feliksui Vaitkui Linkuvoje ir Airijos Balinrobo miestelyje, A.Gustaičio, F.Vaitkaus biustai, bei nesuskaičiuojama galybė kitų paminklų ir memorialinių lentų.
Linkime ilgų, kūrybos kupinų metų!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

† Remigijus Sabulis 1954-2019

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 30 d., 01:12  

Netekome aktoriaus ir režisieriaus Remigijaus Sabulio.
Remigijus, be galybės vaidmenų kine ir teatre, paliko ryškų atminimo ženklą ir Lietuvos aviacijos istorijoje - 1983 m. įkūnijo Steponą Darių R.Vabalo filme "Skrydis per Atlantą", o 2013 m. pastatė dokumentinį filmą "Lituanicos paslaptis".
Užuojauta artimiesiems ir bendražygiams.


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Su Šventėmis!

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 24 d., 06:37  


Linksmų šv. Kalėdų, visokeriopai turtingų 2020!!!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Karo aviacijos mokyklai - 100

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 16 d., 12:11  


Aviacijos mokyklos viršininkas kapitonas J.M.Laurinaitis 1919 m. gruodžio 16 d. išleido Karo aviacijos mokyklai įsakymą Nr.270, kurio pirmoje dalyje skelbiama tokia informacija:
"Generalinio štabo viršininko įsakymu š.m. gruodžio 16 d. 10 val. Karo aviacijos Mokykla dalyvauja pamaldose Įgulos bažnyčioje. Po pamaldų bus išleidimo iškilmės ir išleidžiamojo įsakymo skaitymas. Iškilmėse dalyvauja Karo Mokyklos Viršininkas generolas leitenantas Galvydis Bikauskas. Visi mokiniai turi būti apsitaisę lauko žygiuotės formoj. 9.20 m. ryto majoras Josiukas veda į iškilmes."
Kitose dokumento dalyse paskelbtas Įsakymas Lietuvos kariuomenei Nr. 206, kuriame išvardijami baigusieji, jiems suteikti laipsniai ir jų paskyrimo vieta. Taip baigėsi 9,5 mėn. trukęs pirmosios karo aviacijos mokyklos laidos mokymas. Išleidus absolventus mokykla išformuota. Baigusieji mokyklą tapo besikuriančios Lietuvos Karo aviacijos branduoliu, dalis jų liko aviacijoje iki pat 1940 metų.
Minint šią labai svarbią datą kviečiame paskaityti apie Karo aviacijos mokyklą, jos vadų, mokinių prisiminimus, baigusiųjų biografijas ir žinoma, virtualią parodą - "Karo aviacijos mokyklai - 100!"
Kviečiame peržiūrėti!

     

Karo lakūnui, av. pulkininkui leitenantui Juozui Narakui - 120

Nerijus Korbutas 2019 gruodžio 05 d., 06:43  


Prieš 120 metų, 1899 m. gruodžio 5 d. Bružių kaime., Smilgių vls., Panevėžio aps. Motiejaus Narako ir Onos Giedrikaitės šeimoje gimė Juozas Narakas.
Baigė Panevėžio realinės m-los 4 klases, 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1923 m. pateko į aviaciją. 1926 m. suteiktas karo lakūno vardas. Iki voldemarininkų maišto 1934 m. Lietuvos Kariuomenėje padarė puikią karjerą, mokėsi tuometinės Čekoslovakijos gen. štabo akademijoje. 1934-1936 m. kalėjo. Atleidus nuo bausmės, nuo 1936 m. dirbo Prekybos ir pramonės rūmuose Kaune, nuo 1938 m. žurnalo „Lietuvos sparnai" ats. redaktorius. 1939 m. grąžintas turėtas karinis laipsnis, apdovanojimai ir įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą. 1941 m. kalintas NKVD kalėjime, vėliau prisidėjo prie Vietinės rinktinės, 1942 m. paskirtas vidaus reikalų generaliniu tarėju, tačiau 1943 m. dėl nepritarimo nacių vykdomai politikai gestapo suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ten kalėjo iki 1945 m., kuomet sąjungininkų išlaisvintas pasitraukė į Švediją. Ten ir gyveno iki mirties 1989 m. Palaidotas Geteborge.
Juozas Narakas - nepaprastai įdomios biografijos asmenybė, tačiau, jo gyvenimas lig šiol praktiškai netyrinėtas, tad neabejotinai dar sulauks rimtesnio PlienoSparnai.lt komandos dėmesio.
Kviečiame susipažinti su pagrindiniais biografijos duomenimis ir J.Narako paliktais atsiminimais apie Lietuvos karo aviaciją:

KARO LAKŪNAS, AV. PLK. LTN. JUOZAS NARAKAS
     

Stepono Dariaus giminės I d. Amerika

Nerijus Korbutas 2019 lapkričio 26 d., 12:24  Dariaus brolis Boleslovas ir motina Augustina 1933 m. liepos 15 d.


Kviečiame paskaityti svetainės administratoriaus Nerijaus Korbuto parengtą straipsnį apie legendinio lakūno Stepono Dariaus šeimą ir jos gyvenimą Amerikoje.


     

Mums 11 !

Nerijus Korbutas 2019 lapkričio 23 d., 02:07  

Ypatingai smagu jus sveikinti su Lietuvos Kariuomenės diena tokių istorinių įvykių apsuptyje. Vos prieš porą dienų nubildėjo Radviliškio mūšio 100-metis, vakar įvyko iškilmingos 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinės laidotuvės, o šiandien Lietuvos Kariuomenės 101 !
Na, o mes, be visų kitų garbingų reikalų, lapkričio 23 d. kaip ir kasmet, švenčiame ir PlienoSparnai.lt gimtadienį. Šįkart - jau 11-ą! Ačiū už bendrystę! Būkite pasveikinti, švęskite Laisvę!


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Stanislovo Girskio (Stasio Girėno) giminės

Nerijus Korbutas 2019 lapkričio 12 d., 16:21  

Kviečiame paskaityti svetainės administratoriaus Nerijaus Korbuto parengtą straipsnį, kuriame pabandyti surinkti ir aprašyti artimiausi transatlantinio lakūno Stasio Girėno giminės, t.y. tėvai, seneliai, broliai, seserys, pusbroliai ir pnš. Įdomių atradimų!


     

ANBO-III 90 metų!

Nerijus Korbutas 2019 spalio 05 d., 09:53  

Prieš 90 metų, 1929 m. spalio 5 d. rytą Karo aviacijos parko viršininkas, inžinierius, mjr. Antanas Gustaitis išbandė trečiąją savos konstrukcijos paukštę - lavinimosi tipo lėktuvą ANBO-III. Neilgai trukus pradėta šio - pirmojo Lietuvos istorijoje serijinio orlaivio gamyba. O tada prasidėjo tikrasis Lietuvos Karo aviacijos progresas ir permainos - dešimtimis gaminti mokomieji, treniruočių, žvalgybiniai ir bombonešiai ANBO... Išties buvo ir yra kuo didžiuotis!
Tos mokyklos, ir tos dvasios nesugebėjo ištrinti net pusamžis okupacijos - šiandien krūvon buriasi šaunūs žmonės ir atkūrinėja mūsų aviacijos genijaus Antano Gustaičio lėktuvus. Skraido ANBO-II, artėja link pabaigos ANBO-I gamyba, gaminamos ANBO 41 detalės, kompiuterinio atkūrimo eigoje ir šiandienos žvaigždė - ANBO-III !
O kad neprailgtų laikas laukiant naujųjų anbukų propelerių skleidžiamų dainų - kviečiame plačiau susipažinti su ANBO-III :

ANBO-III
     

K.Liuberskio - Žvainio 50-osios žūties metinės

Nerijus Korbutas 2019 spalio 02 d., 06:36  

„Ateis diena, kada laisvosios šviesos žibintas, iškeltas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio žuvusiųjų didvyrių rankų, nugalėjęs vergijos tamsą, auksiniais laisvės spinduliais sužibės aukštai, mūsų prisikėlusios Tėvynės padangėje, apšvies raudonųjų žmogžudžių išžudytųjų lietuvių kaulus, sudegintas, nugriautas sodybas, paniekintą nuteriotą Tėvynę.
Tada vėl, mielas mėlynųjų erdvių bičiuli, aš, išklausęs daugel šūvių ir kulkų zvimbimą, išėjęs didžiosios už laisvę kovos sunkųjį kelią, sugrįšiu pas tave, sidabrini gražuoli, ir mudu vėl drauge susijungę, nersime aukštyn pro debesis, nugalėsime visus pavojus ir mirtį, šėlsime su žaibais ir vėtromis, staugsime smagiu propelerio juoku!..“
, – 1955 m. savo prisiminimuose rašė K. Liuberskis.
Minime 50-ąsias Konstantino Liuberskio-Žvainio - karo lakūno, partizanų spaudos leidėjo, vieno paskutiniųjų Lietuvos partizanų nužudymo metines.
Neužmirškime šio - nesulaužusio priesaikos ginti Tėvynę Lietuvos kario!


     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis