Pulk. ltn. Panteleomui Soltanui - 130

Nerijus Korbutas 2020 liepos 27 d., 16:56  
Šiandien, minėdami 130-ąsias gimimo metines prisimename Nepriklausomybės kovų dalyvį, oro žvalgą - fotografą, žmogų 1919-1920 m. kūrusį Lietuvos karinę aviaciją - Panteleomą Soltaną.
P.Soltanas gimė Vadžgiryje, dab. Jurbarko raj. (kitais duomenimis Šilkalnyje, dab. Raseinių raj.) Pradinį mokslą baigė Raseinių miesto mokykloje, vėliau Baku komercijos mokyklą. 1915-1918 mobilizuotas tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1919 m. grįžęs į Lietuvą 2 dešimtmečius skyrė tarnybai Lietuvos Kariuomenėje. 1938 m. išėjo į atsargą.
Mirė 1965 m., palaidotas Babtų kapinėse.

Kviečiame paskaityti apie P.Soltaną plačiau, peržiūrėti pateiktus dokumentus ir fotografijas:

     

Stepono Dariaus grįžimui į Lietuvą - 100

Pijus 2020 liepos 27 d., 09:12  
Lygiai prieš 100 metų, 1920 m. liepos 27 d., Pirmojo pasaulinio karo veteranas Steponas Darius iš JAV grįžo į Lietuvą. S. Darius kartu su kitais atvykusiais Amerikos lietuviais norėjo prisidėti kuriant Lietuvos kariuomenę, taip pat dalyvauti Nepriklausomybės kovose. Per beveik 7 metus, kuriuos Darius praleido Lietuvoje, jis tapo svarbiausia Lietuvos sporto asmenybe - propagavo krepšinį, futbolą, beisbolą, ledo ritulį, boksą, kitus sportus, projektavo pirmąjį Lietuvos stadioną. Tapęs karininku, Darius sugebėjo žaisti ir Lietuvos nacionalinėse rinktinėsė, dalyvauti pirmosiose įvairių sporto šakų varžybose. 1922 m. jis pirmą kartą išskrido savarankiškai, 1924 m. tapo karo lakūnu, o 1927 m. buvo pakeltas į Aviacijos kapitonus. Tarp ryškiausių šio lakūno ir sportininko darbų - Lietuvos aeroklubo sukūrimas 1927 m. Dariaus septynerių metų gyvenimo Lietuvoje tarpsnis negali nekelti susižavėjimo, nes parodo, kiek daug pasiekti ir sukurti gali vienas žmogus.


1920 m. liepos 27 d. savo užrašuose Darius apibūdino taip:
"Apleidau Eydkuhnus. Kaip 2 v.v. pamačiau Lietuva. Puiki laukai ir tyras oras. Paemu Metropolis Viešbuti. Vakare susidraugauju su Lietuvos apgineju kareiviu Antanas Vainauskas iš pirmo parubežio pulko."     

Pirmajam lietuvių skrydžiui per Atlantą – 87

Pijus 2020 liepos 17 d., 09:10  

1933 m. Liepos 15-17 dienomis vykęs ir tragiškai pasibaigęs lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis įėjo į lietuvių tautos istoriją. Šis skrydis daugeliui tapo priežastimi, kodėl atsirado begalinis noras kilti į dangų ar domėtis Lietuvos bei pasaulio aviacijos istorija. Kol gyvos diskusijos apie lakūnus ir „Lituanicos“ skrydį – tol gyvas šių lakūnų atminimas. Neužmirškime! Kviečiame paskaityti mūsų puslapio „Lituanicos“ skrydžio skyrelį, kuriame rasite ir šios svetainės pasididžiavimą – G. Kačergiaus straipsnių ciklą „LITUANIKOS skrydis“.


     

Nuo J.Dobkevičiaus iki NASA

Nerijus Korbutas 2020 birželio 30 d., 20:52  
Lietuvos aviacijos muziejus šį ketvirtadienį, liepos 2 d. 17 val. kviečia į Jurgio Dobkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms skirtą renginį, pokalbį:

"Lietuvos aviacija vakar ir šiandien.
Nuo J.Dobkevičiaus iki NASA".


Renginio svečiai:

MARTYNAS LENDRAITIS | KTU doktorantas, NASA stažuotojas, įvertintas „NASA Group Achievement Award“ apdovanojimu už nuopelnus vystant ateities orlaivius.

EUGENIJUS RAUBICKAS | LAM istorikas, karo lakūnas, majoras

Pokalbį veda LAM direktorius Mindaugas Kavaliauskas​.
Dalyvavimas nemokamas.


• • • •


     

Birželio 15-oji

Nerijus Korbutas 2020 birželio 15 d., 11:19  

1940 m. birželio 15 d. sulaužydama tarptautines sutartis Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvos Respubliką. Prasidėjo didžioji tautos tragedija, besitęsusi pusę amžiaus - valstybės naikinimas, represijos, trėmimai, krašto sovietizacija. Aerodromai ir visa Lietuvos karinė aviacija buvo užimta viena pirmųjų, o netrukus ir sunaikinta. Jau pirmaisiais metais paleista į atsargą, persekiota, represuota didelė dalis aviacijos karininkijos, išplėštas ir išgrobstytas technikos parkas. Padaryta milžiniška, neatstatoma ir niekaip neišmatuojama žala jaunai Lietuvos valstybei. Nevalia to užmiršti. Prisimindami šią tragišką sukaktį kviečiame paskaityti apie pirmąsias okupacijos dienas Karo aviacijos aerodromuose, vadinamąją Tautinę eskadrilę ir aviacijos likvidaciją:


     

Rėkyvos tragedijai - 90

Nerijus Korbutas 2020 birželio 13 d., 08:08  

1930 m. birželio 13 d. buvo gražus, saulėtas penktadienis. Iš Zoknių aerodromo, 8 val. 40 min. pakilo naikintuvas Letov Š.20, kuris vos po 15 minučių, atlikdamas šaudymo į šešėlį pratimą, trenkėsi į Rėkyvos ežerą, nusinešdamas jį pilotavusio lakūno gyvybę. Tai buvo jau 19-oji, tik dešimtmetį skaičiuojančios Lietuvos karo aviacijos auka.

Šiandien prisimename karo lakūną, aviacijos viršilą Antaną Kairaitį, žuvusį minėtoje aviakatastrofoje lygiai prieš 90 metų - 1930 m. birželio 13 d.

Kviečiame paskaityti apie Antaną Kairaitį ir jo tragišką žūtį plačiau:

     

BARTNINKŲ TRAGEDIJA

Kiras 2020 birželio 02 d., 12:12  

Prieš 82 metus įvyko Bartninkų tragedija – aviakatastrofoje žuvo du Lietuvos Karo aviacijos lakūnai Jonas Vidūnas ir Juozas Vilkaitis.


Komisija: pirmininkas plk. ltn. Antanas Gavelis, nariai kpt. Jonas Mikėnas, kpt. Vladas Šlikas apžiūrėję lėktuvą įvykio vietoje ir remdamiesi kvotos daviniais bei atskirų lėktuvo dalių patikrinimu nustatė: avarija įvyko 1938 m. birželio 2 d. 12 val. 12 min. prie Bartininkų mstl., Vilkaviškio apsk.

Adolfo Bernoto, mačiusio katastrofą, prisiminimai:
Nuo tos aukštumos buvo labai toli matyti, o Bartninkai kaip ant delno. Čia staiga atsirado lėktuvas. Jis atskrido iš pietryčių, iš Kalvarijos pusės. Tais laikais pamatyti lėktuvą buvo retas atsitikimas, juolab, kad jis skrido neaukštai. Atskridęs šiapus Bartninkų, jis pradėjo kilti ir, padaręs kilpą aukštyn ratais, krisdamas praskrido visai prie pat žemės. Lėktuvas skraidė ties Vilkaičių sodyba. Vėl ta pati kilpa. Lėktuvas praskrido kiemą, kirto kelią rytų kryptimi ir, gal papuolęs į oro duobę, kliudė kalvelės prie vieškelio kranto žemę. Pasigirdo duslus smūgio garsas ir pakilo dulkių debesis.

Kviečiame paskaityti išsamų straipsnį apie katastrofą:


     

Pagerbtas Gintautas Kačergius

Nerijus Korbutas 2020 gegužės 30 d., 11:55  
Lietuvos aviacijos muziejus, už indėlį į Lietuvos aviacijos istorijos tyrinėjimą, Antano Gustaičio medaliu apdovanojo ilgametį mūsų svetainės administratorių, aviacijos tyrinėtoją, buvusį sklandytoją Gintautą Kačergių. Visus Gintauto darbus galima rasti mūsų svetainėje, nemaža dalis buvo buvo spausdinta ir spaudoje.
Taip pat minėtu medaliu šiemet pagerbtas ir Benvenutas Ivanauskas - lakūnas, sklandytojas, aviacijos tyrinėtojas, aviakonstruktorius ir mūsų bičiulis.

Nuoširdūs sveikinimai!


Svetainės administratorius Nerijus Korbutas
     

Karo lakūnui, av. majorui, partizanui Broniui Vaivadai - 120

Nerijus Korbutas 2020 gegužės 29 d., 08:52  
Šiandien, minėdami 120-ąsias gimimo metines prisimename karo lakūną, aviacijos majorą, partizaną Bronių Vaivadą.
Bronius Vaivada gimė 1900 m. gegužės 29 d. Žadeikių k., tuom. Vabalninko vlsč., Biržų aps. ūkininkų Mykolo ir Elžbietos Klypaitės Vaivadų šeimoje.
Mokėsi Kupreliškyje, vėliau – Biržų gimnazijoje. 1923 m. baigė Karo mokyklą, paskirtas į aviaciją. 1931 m. išleido pirmą lietuvišką meteorologijos vadovėlį „Aeronautinė meteorologija“. 1932 m. Pandėlyje vedė Vandą Baltušytę, tais pačiais 1932 m. išsiųstas, 1936 m. baigė Strasbūro universitetą, įgijo geofizikos inžinieriaus diplomą. Po studijų paskirtas Karo aviacijos Meteorologijos tarnybos viršininku, suteiktas majoro laipsnis. Dėstė meteorologiją Karo aviacijos mokykloje. Į atsargą išleistas 1940 m.
Karo metais mokytojavo Utenos gimnazijoje, o prasidėjus tautiniam pasipriešinimui okupantams - įsiliejo į partizanų gretas. Buvo žinomas Akmens, vėliau Vilko slapyvardžiais. Nužudytas 1946 m.

Kviečiame paskaityti apie Bronių Vaivadą plačiau, peržiūrėti pateiktus dokumentus ir fotografijas:


     

Karo lakūno, av. vyr. psk. Vlado Ačo žūčiai - 90

Nerijus Korbutas 2020 gegužės 24 d., 14:08  
Šiandien prisimename aviacijos vyr. psk. Vladą Ačą, žuvusį aviakatastrofoje prieš 90 metų - 1930 m. gegužės 24 d.
Vladas Ačas gimė 1904 gegužės 27 d. Telšių aps., Nevarėnų vls., Džiugailių kaime. 1929 m. baigė atskirąją puskarininkių lakūnų laidą prie Aukštųjų karininkų kursų. 1929 m. liepos 4 d. mokomuoju lėktuvu Albatros B.II pakilo pirmąjam skrydžiui, o po nepilnų metų, koviniu Ansaldo SVA-10 - paskutiniąjam...
Kviečiame paskaityti apie V.Ačą ir jo tragišką žūtį plačiau:

     
Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis